jakość której szukacie …

Przesłanie

sloganZ roku na rok wzrasta liczba osób rozpoczynających i kontynuujących naukę języków obcych, co jest naturalnym trendem w kontekście potrzeb zawodowych i edukacyjnych.

Dylematem, przed którym stają wszyscy chcący uczyć się języków obcych, jest wybór szkoły, która zagwarantuje wysoki poziom nauczania. Kompetencje i doświadczenie jakie posiada Szkoła Języków Obcych YES Your English School w zakresie edukacji językowej oraz zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli dają naszym słuchaczom gwarancję oczekiwanego poziomu jakości usług.

Pracujemy w oparciu o najnowsze podręczniki i materiały dydaktyczne, co w powiązaniu z nowoczesnymi, ale sprawdzonymi metodami nauczania daje efekty w postaci ciągłego doskonalenia praktycznej znajomości języka przez naszych słuchaczy. Potwierdzeniem rozwijającej się wiedzy językowej naszych klientów są dobre wyniki uzyskiwane z różnego typu egzaminów językowych, konkursów językowych, rezultaty osiągane w szkołach, na studiach oraz zdecydowany wzrost umiejętności komunikacyjnych.

Cel jaki sobie stawiamy to zadowolenie klientów korzystających z naszych usług, ponieważ ich opinia kreuje wizerunek Szkoły Języków Obcych YES Your English School, jako placówki będącej gwarantem najwyższego poziomu nauczania. Jest to cel, który nam przyświecał od początku powstania szkoły.

Jesteśmy świadomi tego, że sukces odnoszący się do podnoszenia praktycznych umiejętności językowych słuchaczy powinien mieć powiązanie z wysoką jakością nauczania. Jakość oferowana przez YES Your English School wypływa z przyjętych standardów nauczania i organizacji pracy szkoły. Nasze powodzenie polega na wypracowaniu nowej koncepcji, stylu i dynamiki działania w zakresie nauczania języków obcych, a nie na hołdowaniu pojedynczym cudownym metodom, których stosowanie ma zastępować pracę indywidualną słuchaczy. Utrzymaniu wysokiego standardu nauczania służy także stały nadzór metodyczny nad realizacją programów nauczania przez lektorów, a stosowanie nowoczesnych, ale sprawdzonych metod nauczania, w powiązaniu z wykorzystywaniem nowoczesnych środków dydaktycznych przyczynia się do uatrakcyjniania zajęć i podnoszenia efektywności nauczania.

Również system monitorowania postępów w nauce pozwala na bieżące obserwowanie rozwoju językowego słuchaczy. Łącznie z indywidualnym ukierunkowywaniem i motywowaniem słuchaczy przyczynia się do uzyskiwania wysokiej skuteczności nauczania języków w YES Your English School.

W powyższym względzie utożsamiamy się z wymogami jakościowymi stawianymi w odniesieniu do nauczania języków obcych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE oraz Europejskiego Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych EAQUALS (The European Association for Quality Language Services).

Jakość kształcenia w YES Your English School potwierdzają opinie klientów indywidualnych na nasz temat, posiadane referencje oraz liczba i kategoria klientów biznesowych, która nam zaufała.