Szkoła języków obcych Your YES English School
Szkoła języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
is success …
baner15

Organizacja kształcenia

sloganOrganizacja kształcenia – nauka języków obcych

W momencie podejmowania decyzji o nauczaniu języków obcych od samego początku przyświecał nam cel jakim jest kształcenie na najwyższym poziomie jakości, któremu podporządkowane są wymogi stawiane lektorom jak i organizacja pracy szkoły. W momencie ubiegania się o pracę w naszej placówce każdy z lektorów musi przejść wymagającą procedurę kwalifikacyjną. Nie wszystkie bowiem osoby legitymujące się ukończonymi studiami posiadają wystarczające kwalifikacje, aby uczyć w YES Your English School i nie każda z nich posiada odpowiednie predyspozycje do pracy w prywatnej szkole językowej, która stawia wysokie wymagania jakościowe.

Zatrudnieni lektorzy realizują kształcenie pod nadzorem Dyrektora Dydaktycznego, a ich praca jest na bieżąco monitorowana i oceniana. W tym względzie przeprowadzane są niezapowiadane hospitacje, których celem jest sprawdzanie zarówno przygotowania do zajęć jak również sposobu ich prowadzenia w kontekście obowiązujących wymogów jakościowych, w tym metodycznych, językowych i organizacyjnych.

Kluczowy jest obowiązujący w YES Your English School szczegółowy system poziomów, który w powiązaniu z procedurą kwalifikacyjną (test pisemny i obowiązkowo test ustny) pozwalają na precyzyjny dobór grup pod względem wyjściowego poziomu językowego słuchaczy i wieku. Rzetelność doboru grup wpływa na harmonijną i efektywną pracę słuchaczy w odniesieniu do poszczególnych sprawności językowych jak: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz wprowadzanie i ćwiczenie zagadnień gramatycznych.

Istotnym elementem w toku edukacji językowej, w przypadku naszej szkoły jest stawianie podwyższonych wymogów także słuchaczom. Chcąc bowiem kontynuować kształcenie na wyższym poziomie zaawansowania językowego słuchacze muszą zaliczyć wszystkie testy i oddać wszystkie prace domowe. Dlatego bardzo ważnym elementem w przyjętej koncepcji jest bieżące monitorowanie postępów słuchaczy w nauce, czemu służy system raportowania i informowania o uzyskiwanych postępach oraz przekazywanie wskazówek dotyczących sposobów podnoszenia efektywności indywidualnej pracy słuchaczy.

W procesie edukacji korzystamy z najlepszych na rynku europejskim wydawnictw, które wspierane są indywidualnymi programami autorskimi.

Potwierdzeniem przyjętej koncepcji jest rozwijająca się wiedza językowa naszych klientów i dobre wyniki uzyskiwane z różnego typu egzaminów językowych, rezultaty osiągane w szkołach, na studiach oraz zdecydowany wzrost umiejętności komunikacyjnych.

Zajęcia realizowane są w oparciu o przyjęty plan zajęć obowiązujący w danym roku szkolnym. Przerwy w nauczaniu dostosowane są do przerw obowiązujących w szkołach powszechnych.

W przypadku problemów słuchaczy z opanowaniem materiału wspieramy ich poprzez udzielanie bezpłatnych konsultacji pozwalających na szybkie nadrobienie braków i lepsze zrozumienie materiału.