Szkoła języków obcych Your YES English School
Szkoła języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
inny wymiar nauczania …
Szkoła Your YES English School - Angielski, Niemiecki, Hiszpański

slogan

Nauka języków obcych – nowoczesne, ale sprawdzone metody nauczania

Celem YES Your English School jest przekazanie klientom konkretnych umiejętności językowych. Uczymy jak skutecznie i poprawnie porozumiewać się w każdej sytuacji. Lekcje angielskiego lub niemieckiego obejmują nauczanie poprzez wybieranie i łączenie w całość najlepszych elementów ze sprawdzonych metod. Ich wypadkową jest wykształcenie i podnoszenie umiejętności komunikacyjnych słuchaczy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu poprawności językowej.

Kursy niemieckiego i innych języków bazują na aktywnej metodzie mówienia, co przekłada się na zdobywanie i rozwijanie przez słuchaczy umiejętności komunikacji w języku obcym. Nie rezygnujemy jednak z języka polskiego. Na niższych poziomach zaawansowania język ojczysty jest wykorzystywany przy wprowadzaniu lub wyjaśnianiu nowego materiału, w szczególności gramatycznego. Ma to ułatwić, a nie hamować proces uczenia się języka obcego.

Oprócz funkcji komunikacyjnej z naszego punktu widzenia ważna jest również poprawność, dokładność, jak i zrozumienie praw rządzących danym językiem. Jest to niezwykle istotne w procesie przygotowywania słuchaczy do różnego typu egzaminów, w tym egzaminów certyfikatowych. Dlatego odżegnujemy się od wszelkich szybkich, cudownych i superchwytliwych metod gwarantujących ekspresowe opanowanie języka obcego, które ignorują lub traktują połowicznie zrozumienie i poprawność językową, odsuwając je na dalszy plan.

Uczymy przez samodzielne odkrywanie

W tok nauki jest wplatany przez nas proces odkrywania, który polega na tym, że nie uczymy gramatyki jedynie w sposób pamięciowy. Wskazujemy na konieczność systematyzowania zasad gramatycznych jako wykładni poprawności językowej. Jednocześnie ugruntowujemy jej zasady poprzez praktyczne używanie wprowadzanych struktur, w ramach gramatyki komunikacyjnej.

Niebagatelną rolę w kontekście realizowanej koncepcji metodycznej odgrywa właściwy dobór ćwiczeń przez lektorów. Równie istotne jest zarządzanie czasem przeznaczonym na poszczególne komponenty, które wchodzą w skład jednostek lekcyjnych, takie jak: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie.

Stawiamy na doświadczenie lektorów i aktywność słuchaczy

Dzięki przyjętej koncepcji metodycznej, na której opieramy kursy angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, uzyskujemy wysoki poziom efektywności w zakresie nauczania języków obcych. Skutkuje on zdecydowanym wzrostem umiejętności komunikacyjnych naszych słuchaczy. Realizowanie powyższej koncepcji metodycznej jest możliwe także ze względu na wysoki poziom wiedzy językowej lektorów i posiadane przez nich doświadczenie.

Założenie, jakie nam przyświeca w ujęciu metodycznym, to także odpowiednie zaangażowanie osób uczących się w proces kształcenia. W naszym przekonaniu oczekiwane efekty językowe są wypadkową zarówno wysokiego poziomu nauczania, jak i aktywnej postawy słuchaczy w tym względzie. Osoby, które wybierają nasze kursy angielskiego, uczymy i przygotowujemy do podejmowania aktywności językowej. Każdy z naszych słuchaczy w trakcie zajęć odpowiada co najmniej kilkanaście razy.