Szkoła języków obcych Your YES English School
Szkoła języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
inny wymiar nauczania …
Szkoła Your YES English School - Angielski, Niemiecki, Hiszpański

Lektorzy

slogan

Standard jakości jaki obowiązuje w Szkole Języków Obcych YES Your English School powoduje, że lektorom ubiegającym się o pracę stawiamy bardzo wysokie wymagania. Aby uczyć w naszej szkole potencjalni kandydaci muszą:

  • legitymować się wykształceniem wyższym kierunkowym
  • przejść procedurę kwalifikacyjną
  • zapoznać się z Regulaminem pracy lektorów oraz obowiązującymi wymogami i zaleceniami metodycznymi w szkole
  • odbyć 5 obserwacji przed rozpoczęciem pracy w trakcie prowadzonych zajęć przez lektorów szkoły
  • zapoznać się z arkuszem hospitacyjnym stanowiącym zakres oceny pracy lektorów
  • uczestniczyć w szkoleniach i konferencjach metodycznych wskazanych przez Dyrektora Dydaktycznego

 Wymagania stawiane lektorom określa Regulamin pracy lektorów, który definiuje zarówno ramy odnoszące się do jakości jak i organizacji ich pracy w YES Your English School.

Stawiane przez nas wymagania jak i sposób doboru kadry oraz bieżące monitorowanie ich pracy powodują, że zatrudniani lektorzy reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego.