Trochę

o nas

Zdanych egzaminów Cambridge:
FCE, CAE, CPE w 27 letnej historii szkoły!

W momencie podejmowania decyzji o nauczaniu języków obcych, od samego początku postawiliśmy sobie za cel kształcenie na najwyższym poziomie jakości. To temu założeniu nasza szkoła językowa w Pruszczu Gdańskim podporządkowuje organizację pracy placówki oraz wymogi, jakie stawiamy lektorom. W momencie ubiegania się o pracę w placówce każdy z lektorów musi przejść wymagającą procedurę kwalifikacyjną. Nie wszystkie bowiem osoby, które legitymują się ukończonymi studiami, mają wystarczające kwalifikacje, aby uczyć w YES Your English School. Nie każda z nich również ma odpowiednie predyspozycje do pracy w najlepszej prywatnej szkole językowej, która stawia wysokie wymagania jakościowe.

Lektorzy realizują kształcenie pod nadzorem Dyrektora Dydaktycznego, a ich praca jest na bieżąco monitorowana i oceniana. W tym względzie przeprowadzane są niezapowiadane hospitacje. Ich celem jest sprawdzanie zarówno przygotowania do zajęć, jak również sposobu prowadzenia w kontekście obowiązujących wymogów jakościowych, w tym metodycznych, językowych i organizacyjnych.

System doboru grup, monitorowanie postępów w nauce

Kluczowy jest obowiązujący w YES Your English School szczegółowy system poziomów. W powiązaniu z procedurą kwalifikacyjną (test pisemny i test ustny) pozwala on na precyzyjny dobór grup pod względem wyjściowego poziomu językowego słuchaczy i wieku. Rzetelność doboru grup wpływa na harmonijną i efektywną pracę słuchaczy w odniesieniu do poszczególnych sprawności językowych, takich jak: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz wprowadzanie i ćwiczenie zagadnień gramatycznych.

Istotnym elementem, na którym opiera się nauka języków obcych w naszej szkole, jest stawianie podwyższonych wymogów także słuchaczom. Chcąc bowiem kontynuować kształcenie na wyższym poziomie zaawansowania językowego, kursanci muszą zaliczyć wszystkie testy i wszystkie prace domowe. Dlatego bardzo ważną kwestią w przyjętej koncepcji nauczania jest możliwość bieżącego monitorowania postępów słuchaczy w nauce. Temu celowi służą bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego, system raportowania i informowania o uzyskiwanych postępach oraz przekazywanie wskazówek dotyczących sposobów podnoszenia indywidualnej efektywności słuchaczy.

W procesie edukacji korzystamy z najlepszych na rynku wydawnictw językowych, które są wspierane indywidualnymi programami autorskimi.

Osiągane rezultaty i wsparcie dla słuchaczy

Potwierdzeniem przyjętej koncepcji jest rozwijająca się wiedza językowa naszych klientów i bardzo dobre wyniki uzyskiwane z różnego typu egzaminów językowych, rezultaty osiągane w szkołach, na studiach oraz zdecydowany wzrost umiejętności komunikacyjnych.

Zajęcia realizowane są w oparciu o przyjęty plan, który obowiązuje w danym roku szkolnym. Przerwy w nauczaniu dostosowane są do przerw w szkołach powszechnych.


W przypadku problemów słuchaczy z opanowaniem materiału wspieramy ich poprzez udzielanie bezpłatnych konsultacji, które pozwalają na szybkie nadrobienie braków i lepsze zrozumienie materiału.