O nas
Organizacja kształcenia

Organizacja

kształcenia

Zdanych egzaminów Cambridge:
FCE, CAE, CPE w 27 letnej historii szkoły!

Jesteśmy

gwarancją

najwyższego poziomu nauczania!

W momencie podejmowania decyzji o nauczaniu języków obcych od samego początku przyświecał nam cel jakim jest kształcenie na najwyższym poziomie jakości, któremu podporządkowane są wymogi stawiane lektorom jak i organizacja pracy szkoły. 

 

Lektorzy realizują przyjętą przez szkołę koncepcję kształcenia pod nadzorem Dyrektora Dydaktycznego, a ich praca jest na bieżąco monitorowana i oceniana. W tym względzie przeprowadzane są niezapowiadane hospitacje, których celem jest sprawdzanie zarówno przygotowania do zajęć jak również sposobu ich prowadzenia w kontekście obowiązujących wymogów jakościowych, w tym metodycznych, językowych i organizacyjnych.

 

Kluczowy jest obowiązujący w YES Your English School szczegółowy system poziomów, który w powiązaniu z procedurą kwalifikacyjną (test pisemny i test ustny) pozwalają na precyzyjny dobór grup pod   względem wyjściowego poziomu językowego słuchaczy i wieku. Rzetelność doboru grup wpływa na  harmonijną i efektywną pracę słuchaczy w odniesieniu do poszczególnych sprawności językowych jak: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz wprowadzanie i ćwiczenie zagadnień gramatycznych.

 

Istotnym elementem w toku edukacji językowej, w przypadku naszej szkoły jest stawianie określonych wymogów także słuchaczom. Chcąc bowiem kontynuować kształcenie na wyższym poziomie zaawansowania językowego słuchacze muszą zaliczyć wymagane testy i prace pisemne. Dlatego bardzo ważnym elementem w przyjętej koncepcji jest stałe monitorowanie postępów słuchaczy w nauce, czemu służy funkcjonujący system raportowania i informowania o uzyskiwanych postępach. Umożliwia to również dostęp do dziennika elektronicznego, dający możliwość bieżącego monitorowania indywidualnej pracy słuchaczy w zakresie:

W procesie edukacji korzystamy z najlepszych na rynku wydawnictw, które wspierane są indywidualnymi programami autorskimi. Potwierdzeniem skuteczności przyjętej koncepcji jest rozwijająca się wiedza językowa naszych klientów i wyniki uzyskiwane z różnego typu egzaminów językowych, rezultaty osiągane w szkołach, na studiach oraz zdecydowany wzrost umiejętności komunikacyjnych.

 

Lekcje realizowane są w oparciu o przyjęty plan zajęć obowiązujący w danym roku szkolnym. Przerwy w nauczaniu dostosowane są do przerw w szkołach powszechnych.